Ogólne warunki handlowe Kafloor Mats GmbH dla kafloor

1. ZAKRES ZASTOSOWANIA

1.1 Poniższe Ogólne Warunki Handlowe (OWH) mają zastosowanie do wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego przez konsumentów i przedsiębiorców.
Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są ani komercyjne, ani samozatrudnione. Przedsiębiorca to osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając transakcję prawną, działa w ramach swojej działalności handlowej lub niezależnej działalności zawodowej.

1.2 Nasze OWH są również dostępne na naszej stronie internetowej www.kafloor.de.

1.3 Przedsiębiorców obowiązują następujące zasady: Odmienne, sprzeczne lub uzupełniające OWH klienta nie stają się częścią umowy, chyba że zostaną wyraźnie potwierdzone na piśmie.

2. OFERTA I ZAWARCIE UMOWY

2.1 Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty, a jedynie zaproszenie do złożenia zamówienia.

2.2 Klient może początkowo umieścić nasze produkty w koszyku bez zobowiązań i zmienić swoje wpisy w dowolnym momencie przed wysłaniem wiążącego zamówienia, korzystając z udostępnionych i wyjaśnionych w tym celu opcji zmiany w procesie zamówienia. Klikając przycisk zamówienia, klient składa wiążące zamówienie na produkty znajdujące się w koszyku. Potwierdzenie otrzymania zamówienia jest wysyłane pocztą elektroniczną natychmiast po wysłaniu zamówienia.

Czas zawarcia umowy zależy od wybranej przez klienta metody płatności:

 • Karta kredytowa: Przyjmujemy zamówienie klienta, wysyłając oświadczenie o przyjęciu zamówienia osobną przesyłką pocztową lub dostarczając towar w ciągu dwóch dni.
 • PayPal: W procesie zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę dostawcy PayPal. Tam można wprowadzić swoje dane i potwierdzić instrukcję płatności dla PayPal. Po złożeniu zamówienia w sklepie internetowym prosimy PayPal o zainicjowanie transakcji płatniczej i tym samym zaakceptowanie oferty klienta.
 • Sofort by Klarna: Po złożeniu zamówienia klient zostanie przekierowany na stronę Sofort GmbH. Tutaj klient może potwierdzić instrukcję płatności. To kończy umowę z nami.
 • Giropay: Po złożeniu zamówienia klient zostanie przekierowany na stronę swojego banku. Tam może potwierdzić dyspozycję płatności do swojego banku. To kończy umowę z nami.
 • Paydirekt: Po złożeniu zamówienia klient zostaje przekierowany na stronę paydirekt. Tam klient może potwierdzić dyspozycję płatności do paydirekt. Po złożeniu zamówienia zwracamy się do paydirekt o zainicjowanie transakcji płatniczej i tym samym przyjęcie oferty klienta.

2.3 Umowa kupna zostaje zawarta z Kafloor Mats GmbH.

2.4 Do zawarcia umowy dostępny jest język niemiecki. Zapisujemy tekst umowy i wysyłamy klientowi dane zamówienia oraz nasze OWH w formie tekstowej. Klient może zapoznać się z tekstem umowy poprzez “Moje konto” na naszej stronie internetowej.

3. CENY I PŁATNOŚCI

3.1 Podane ceny są cenami brutto zawierającymi ustawowy podatek VAT i inne składniki ceny.

3.2 Oferujemy klientowi następujące opcje płatności:

Karta kredytowa: Podczas składania zamówienia klient wprowadza dane swojej karty kredytowej. Po potwierdzeniu, że klient jest prawowitym posiadaczem karty, transakcja płatnicza jest przeprowadzana automatycznie natychmiast po zawarciu umowy, a karta klienta jest obciążana.

 • PayPal: Podczas procesu składania zamówienia klient zostaje przekierowany na stronę PayPal. Aby zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem systemu PayPal, klient musi być zarejestrowany w systemie PayPal lub zarejestrować się po raz pierwszy, podać swoje dane dotyczące płatności i potwierdzić instrukcję płatności. Po złożeniu zamówienia w sklepie internetowym prosimy PayPal o zainicjowanie transakcji płatniczej. Transakcja płatnicza zostanie przeprowadzona automatycznie przez PayPal natychmiast po jej dokonaniu. Klient otrzyma dodatkowe informacje w procesie składania zamówienia.
 • Sofort by Klarna: Po złożeniu zamówienia klient zostaje przekierowany na stronę Sofort GmbH. Aby móc zapłacić kwotę faktury, klient musi mieć konto bankowe aktywowane dla bankowości internetowej, potwierdzić swoją tożsamość i potwierdzić dyspozycję płatności. Klient otrzyma dalsze instrukcje w procesie składania zamówienia. Transakcja płatnicza jest przeprowadzana natychmiast przez Sofort GmbH, a konto klienta jest obciążane.
 • Giropay: Po złożeniu zamówienia klient zostanie przekierowany na stronę internetową swojego banku. Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem Giropay, klient musi mieć konto bankowe aktywowane dla bankowości internetowej, legitymować się i potwierdzić nam instrukcję płatności. Klient otrzyma dalsze instrukcje w procesie składania zamówienia. Transakcja płatnicza jest przeprowadzana natychmiast po jej dokonaniu, a konto klienta jest obciążane.
 • Paydirekt: Po złożeniu zamówienia klient zostaje przekierowany na stronę paydirekt. Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem paydirekt, klient musi mieć konto bankowe aktywowane do udziału w paydirekt, być zarejestrowany w paydirekt lub najpierw zarejestrować się, legitymować się danymi dostępu i potwierdzić dyspozycję płatności. Natychmiast po potwierdzeniu prosimy paydirekt o zainicjowanie transakcji płatniczej. Transakcja płatnicza jest przeprowadzana automatycznie przez paydirekt. Klient otrzyma dalsze instrukcje w procesie składania zamówienia.

4. DOSTAWA

4.1 Dostawa jest realizowana wyłącznie na terenie Niemiec. Dostawa jest wolna od kosztów wysyłki.

4.2 Dostawy realizujemy wyłącznie drogą wysyłkową, nie ma możliwości samodzielnego odbioru towaru.

5. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZASADY ANULOWANIA UMOWY

5.1 Konsumentom przysługuje 14-dniowe prawo do odstąpienia od umowy:

Polityka anulowania

Konsumentom przysługuje czternastodniowe prawo do odstąpienia od umowy.
Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatnich towarów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Kafloor Mats GmbH, Johann-Gutenberg-Platz 1, 06773 Gräfenhainichen, Niemcy, shop@kafloor.de, Telefon: 034953 31-455 , Fax: 034953 31-459) w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, musimy zwrócić wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrałeś rodzaj dostawy inny niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu użyjemy tych samych środków płatniczych, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony opłatą za ten zwrot. Możemy odmówić zwrotu, dopóki nie otrzymamy towarów z powrotem lub dopóki użytkownik nie przedstawi dowodu, że zwrócił towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Użytkownik musi zwrócić lub przekazać nam towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym powiadomił nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli towary zostaną wysłane przed upływem czternastu dni. Poniesiemy koszty zwrotu towarów. Użytkownik będzie musiał zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania towarów.

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do następujących umów:

 • Umowy na dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i do których produkcji decydujący jest indywidualny wybór lub określenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta.

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(W przypadku chęci odstąpienia od umowy należy wypełnić i odesłać niniejszy formularz).

– Do Kafloor Mats GmbH, Johann-Gutenberg-Platz 1, 06773 Gräfenhainichen, Niemcy, shop@kafloor.de, Fax: 034953 31-459

– Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących towarów
towarów (*)/świadczenia następującej usługi (*)

– Zamówione w dniu (*)/odebrane w dniu (*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji papierowej)

– Data(y)

(*) Niepotrzebne skreślić.

6. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

6.1 Dostarczone towary pozostają naszą własnością do momentu dokonania pełnej płatności.

6.2 Ponadto w odniesieniu do przedsiębiorców zastosowanie mają następujące postanowienia: Zastrzegamy sobie prawo własności do dostarczonych towarów do momentu pełnej zapłaty wszystkich naszych roszczeń, do których jesteśmy uprawnieni z tytułu bieżących stosunków handlowych. Klient może sprzedać towary objęte zastrzeżeniem własności w zwykłym toku działalności; klient ceduje na nas z góry wszystkie roszczenia wynikające z tej odsprzedaży do wysokości faktury. Akceptujemy tę cesję. Klient pozostaje upoważniony do dochodzenia roszczeń, jednak jesteśmy również uprawnieni do samodzielnego dochodzenia roszczeń, jeśli klient nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych.

7. GWARANCJA I OBSŁUGA KLIENTA

7.1 O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, zastosowanie ma ustawowa odpowiedzialność za wady.

7.2 W odniesieniu do przedsiębiorców obowiązują następujące zasady: Okres przedawnienia roszczeń z tytułu wad wynosi jeden rok od momentu przejścia ryzyka. Ustawowe terminy przedawnienia prawa do regresu zgodnie z § 445a BGB pozostają nienaruszone.

7.3 Oferujemy telefoniczną obsługę klienta. W tym celu można skontaktować się z infolinią telefoniczną pod numerem telefonu i w godzinach wskazanych na naszej stronie internetowej.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1 Ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi.

8.2 W przypadku roszczeń opartych na szkodach spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub zastępców, ponosimy odpowiedzialność bez ograniczeń

 • w przypadku uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu,
 • w przypadku umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków,
 • w przypadku udzielenia gwarancji, o ile zostało to uzgodnione, oraz
 • o ile zakres zastosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt jest otwarty. W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których spełnienie jest warunkiem wstępnym prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu nasz partner umowy może regularnie polegać (zobowiązania kardynalne), z powodu niewielkiego zaniedbania z naszej strony, ze strony naszych przedstawicieli prawnych lub zastępców, wysokość odpowiedzialności jest ograniczona do szkody możliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, której wystąpienia należy zwykle oczekiwać. W przeciwnym razie roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.

8.3 W odniesieniu do przedsiębiorców dodatkowo zastosowanie mają następujące postanowienia: Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia przechodzi na klienta z chwilą dostarczenia przez nas przedmiotu spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie lub instytucji w inny sposób wyznaczonej do realizacji wysyłki. Wśród kupców obowiązuje obowiązek kontroli i zawiadomienia o wadach zgodnie z § 377 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB).

9. MIEJSCE WYKONANIA, MIEJSCE JURYSDYKCJI I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Jeśli klient jest handlowcem w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów jest nasza siedziba. To samo dotyczy sytuacji, gdy klient nie posiada jurysdykcji w Niemczech. Jesteśmy jednak również uprawnieni do pozwania klienta w sądzie właściwym dla jego miejsca zamieszkania.

9.2 W odniesieniu do przedsiębiorców zastosowanie mają następujące postanowienia: Niniejsze OWH oraz wszystkie umowy sprzedaży zawarte zgodnie z niniejszymi warunkami podlegają prawu niemieckiemu z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Rozstrzyganie sporów online

Alternatywne metody rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 (1) rozporządzenia ODR:

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie jesteśmy zobowiązani ani chętni do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową ds. konsumentów.